คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตกต่อสภาเทศบาลตำบลมะรือโบตก
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตกต่อสภาเทศบาลตำบลมะรือโบตก
23 พฤศจิกายน 2566

0


คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตกต่อสภาเทศบาลตำบลมะรือโบตก
 

               กระผมนายอับดุลรอฮิม  เจะโซะ นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตกขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลมะรือโบตก ด้วยความจริงใจ ที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้กระผมได้รับโอกาสเข้ามาทำงานในตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก ในสมัยแรกนี้ และขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ที่ได้รับเลือกตั้ง โดยเป็นฉันทามติจากพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลมะรือโบตก ให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญ และมีเกียรติ ในฐานะ ฝ่ายนิติบัญญัติในสภาเทศบาลตำบลมะรือโบตกแห่งนี้  ในโอกาสนี้ กระผมขอใช้วาระ อันสำคัญ  ณ  สภาแห่งนี้ ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการ ให้ทุกท่านได้รับทราบถึงวิสัยทัศน์ นโยบายในการบริหารในสี่ปีนับต่อจากนี้  เพื่อให้ทุกท่านทราบและเข้าใจ  และเห็นถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของกระผมที่ประสงค์จะให้นโยบายในแต่ละด้าน ได้รับการนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผล ตามที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลมะรือโบตก เพื่อนำพาเทศบาลตำบลมะรือโบตกและพี่น้องในเทศบาลตำบลมะรือโบตก ทุกท่าน ก้าวข้ามอุปสรรคร่วมกัน ขจัดปัญหาความเดือดร้อนร่วมกัน สร้างระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สรรสร้างสังคมแห่งคุณภาพ การสร้างรายได้ที่ดีจากการประกอบอาชีพ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ร่วมใส่ ใจ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พัฒนามะรือโบตกไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ด้วย 9 นโยบาย ดังต่อไปนี้

นโยบายด้านที่ 1 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
               เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเทศบาล เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจึงมีนโยบายในการขับเคลื่อนดังนี้
               1. สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
               2. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
               3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาเทศบาลในลักษณะพหุภาคี
               4. ปรับปรุงโครงสร้างเทศบาล รองรับการปฏิบัติภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ ในเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด และคุ้มค่า
               5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
               6. การให้มีบริการด้านข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ
               7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
               8. ยึดหลักการบริหารในระบบคุณธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

นโยบายด้านที่ 2 ด้านการสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
               การสาธารณสุขกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการสร้างรากฐานของระดับการดำรงชีวิตของคนให้ดีขึ้น สร้างให้เกิดมาตรฐานของคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีเป้าหมายหลักในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนี้
               1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยการร่วมมือกับส่วนราชการและภาคีเครือข่ายในพื้นที่
               2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอย่างเป็นรูปธรรม
               3. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนก้าวสู่สังคมแห่งคุณภาพ เกิดความเสมอภาคในสังคม ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง
               4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ                                  
                5. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วย ติดเตียง
               6. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและองค์กรภาค ประชาสังคมในพื้นที่
               7. ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ เพื่อสุขภาพพลานามัยของเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส
 
นโยบายด้านที่ 3  ด้านการศึกษา
               เพื่อให้การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสอดคล้องสัมพันธ์กับความต้องการของบุคคล ชุมชน และสังคม ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยจะดำเนินการดังนี้
                 1. สนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
                 2. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
                 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ
                 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการวางรากฐานการศึกษาให้มีคุณภาพในทุกระดับ         
                 5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดเวลา ตามแนวทางการศึกษารูปแบบใหม่                          
                 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายช่องทางและโอกาส เข้าถึงการศึกษารูปแบบใหม่

นโยบายด้านที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการสร้างรายได้
               เพื่อให้กระบวนการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน  มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ  โดยมีเป้าหมายเพื่อลดหรือขจัดปัญหาความยากจน  การว่างงาน  การกระจายรายได้  โดยจะดำเนินการดังนี้
                 1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตามโอกาสและความเหมาะสมของพื้นที่อย่างเป็นระบบ
                 2. ส่งเสริมสนับสนุนการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น
                 3. พัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
                 4. ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        
                 5. สนับสนุนการเปิดโอกาสและขยายช่องทางการสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
                 6. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น                       
                 7. ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม สร้างรายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
                 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ

นโยบายด้านที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
               เพื่อให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจในภาพรวมของเทศบาลตำบลมะรือโบตกในอนาคต จึงมีนโยบายดังนี้
                 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
                 2. ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่
                 3. การลงพื้นที่สำรวจปัญหาความเดือดร้อนในการ และเร่งรัดประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น                                
                 4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค และการเกษตร ให้พอเพียงและทั่วถึง

นโยบายด้านที่ 6 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
               เพื่อให้การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง อันจะเป็นการมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นและชุมชนมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมีนโยบายดังนี้
                 1. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้น ในพื้นที่
                 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น มี
                 3. สร้างเครือข่ายชุมชน ผู้นำศาสนามีความเข้มแข็งและมีบทบาทความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาและการรักษาความสงบเรียบร้อย
                 4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                 5. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในทุกมิติ
                 6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีหลักยึดและวิถีชีวิตบนฐานของหลักธรรมทางศาสนา

นโยบายด้านที่ 7 ด้านการกีฬา นันทนาการ และการท่องเที่ยว
               เพื่อให้เกิดการพัฒนายกระดับด้านการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยวนันทนาการการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ จึงมีนโยบายดังนี้
                 1. พัฒนาและจัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย สวนสาธารณะ
                 2. สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสังคมกีฬาและนันทนาการให้พัฒนาสู่กีฬาอาชีพ                           
                 3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการฝึกทักษะการกีฬาให้แก่เด็ก และเยาวชน สู่ความเป็นเลิศ                              
                 4. สนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬา และสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชนและประชาชนรักการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด

นโยบายด้านที่ 8 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
               เพื่อให้ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนทำหน้าที่พิทักษ์ปกป้อง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น และให้สิทธิแก่ชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงมีนโยบายดังนี้
                 1. สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเยาวชนและประชาชน ในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม
                 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
                 3. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ตามวิถีท้องถิ่น         
                 4. สนับสนุนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมและประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                 5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                 6. เสริมสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
                 7. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อการศึกษาเรียนรู้และสืบทอดต่อไป
                 8. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมในด้านศาสนา การฟื้นฟูจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
                9. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยปราชญ์ท้องถิ่น

นโยบายด้านที่ 9 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               เพื่อให้เกิดการดูแลและพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเจตนารมณ์ในการมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และอากาศ บนพื้นฐานของความสมดุลของธรรมชาติ เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาแบบยั่งยืน จึงมีนโยบายดังนี้
                 1. ส่งเสริมและสนับสนุน จัดทำสื่อการวางแผนการจัดการขยะแบบครบวงจร บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                
                 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ 
                 4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการรวมใจจิตอาสาในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
                 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

               ด้วยนโยบายการบริหารราชการดังกล่าวข้างต้น ที่กระผมได้แถลงต่อที่ประชุมแห่งนี้ กระผมขอเรียนว่าเป็นความมุ่งมั่น และจริงใจที่จะนำความรู้ความสามารถของตัวกระผม พัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเทศบาลตำบลมะรือโบตก อย่างสุดกำลังความสามารถด้วยนโยบายที่ได้เสนอต่อสภาฯ แห่งนี้ โดยตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรม ในระบบการบริหารงาน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเทศบาลตำบลมะรือโบตกให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ ตามวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นพัฒนา ซื่อสัตย์ สุจริต บริการด้วยใจเป็นธรรม” ด้วยความภาคภูมิใจ
 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ
นายกเทศมนตรีตำบลมะรือโบตก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2564